Hyvinkäällä haluamme turvata hyvän elämän edellytykset nykyisille ja tuleville sukupolville huomioiden ekologiset, sosiaaliset, kulttuurilliset ja taloudelliset näkökulmat.
Hyvinkään kaupungin strategia eli Pelikirja linjaa kaupungissa tehtävää ympäristötyötä. Kaupunki toimii vastuullisesti ja huomioi valmistelussa sekä päätöksenteossa ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat.

Hyvinkään ympäristötavoitteet

Hyvinkäällä tavoitteena on HINKU-verkoston osana vuoteen 2030 mennessä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla vuoteen 2007 verrattuna. Hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja kestävää kulutusta tavoitellaan vuoteen 2050 mennessä yhdessä FISU-kuntien kanssa, jossa vuoden 2030 välitavoitteeksi on asetettu kotitalousjätteen määrän väheneminen ja 65 % kierrätysaste sekä kulutusperäisen hiilijalanjäljen puolittaminen. Energiatehokkuussopimuksen osalta pyrimme tekemään energiatehokkuustoimenpiteitä yhteensä 7,5 % edestä kaupungin kokonaisenergiankulutuksesta vuoden 2015 tasolta vuoteen 2025 mennessä.

Ympäristövahti ympäristötoimien seurantatyökaluna

Ympäristövahti-palvelun sisältö pohjautuu Ekologisen kestävyyden tiekartan sekä sitä täydentävien ohjelmien ja suunnitelmien sisältämiin tavoitteisiin, niiden seurantaan tarkoitettuihin mittareihin ja käytännön toimenpiteisiin, joita toteuttamalla kaupunki edistää tavoitteiden saavuttamista. Ympäristövahti auttaa jakamaan tietoa Hyvinkäällä jo pitkään tehdyistä toimenpiteistä, jotka edistävät kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua. Näitä toimia ovat esimerkiksi: Ympäristötoimia Hyvinkäällä kautta aikain

Päämittarit

Alle on koottu neljä päämittaria, jotka kuvastavat Hyvinkään kaupungin ympäristötyötä yleisellä tasolla. Päämittareissa otetaan huomioon ilmastotyö (kasvihuonekaasupäästöt Hyvinkäällä), kestävä kuluttaminen (kotitalousjätteen kierrätysaste), vedenkäyttö (talousveden kulutus asukasta kohden) sekä maankäyttö (luonnonsuojelualueiden pinta-ala Hyvinkäällä).


Mitä kaupungissa tehdään parhaillaan tavoitteiden eteen?
Teemat


Hyvinkään kaupungin vuosille 2023-2027 määritellyssä ympäristöohjelmassa on jaettu ympäristötoimet kuuden eri teeman alle. Toimilla tähdätään ilmastomyötäiseen ja energiatehokkaaseen kaupunkiin, jossa kestävä arki on luontevaa ja helppoa niin asukkaille kuin erilaisille toimijoillekin. Teemoihin pääsee tutustumaan tarkemmin klikkaamalla alla olevia otsikoita.